ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 58 11 18.97%
2.  โรงเรียนบ้านคุระ 117 21 17.95%
3.  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 91 15 16.48%
4.  โรงเรียนบ้านท่าเขา 48 6 12.50%
5.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 162 20 12.35%
6.  โรงเรียนบ้านบากัน 35 3 8.57%
7.  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 12 1 8.33%
8.  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 48 4 8.33%
9.  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 98 8 8.16%
10.  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 785 62 7.90%
11.  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 258 20 7.75%
12.  โรงเรียนบ้านปากถัก 185 14 7.57%
13.  โรงเรียนบ้านนอกนา 68 5 7.35%
14.  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1503 110 7.32%
15.  โรงเรียนบ้านคลองเคียน 166 12 7.23%
16.  โรงเรียนบ้านย่าหมี 28 2 7.14%
17.  โรงเรียนบ้านนาแฝก 44 3 6.82%
18.  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 62 4 6.45%
19.  โรงเรียนบ้านติเตะ 62 4 6.45%
20.  โรงเรียนบ้านบางม่วง 509 31 6.09%
21.  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 37 2 5.41%
22.  โรงเรียนบ้านคลองบอน 114 6 5.26%
23.  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 39 2 5.13%
24.  โรงเรียนบ้านบางเนียง 218 11 5.05%
25.  โรงเรียนบ้านพอแดง 109 5 4.59%
26.  โรงเรียนบ้านบางมรวน 111 5 4.50%
27.  โรงเรียนบ้านกะปง 100 4 4.00%
28.  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 128 5 3.91%
29.  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 181 7 3.87%
30.  โรงเรียนบ้านในหยง 111 4 3.60%
31.  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 723 26 3.60%
32.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 28 1 3.57%
33.  โรงเรียนวัดคมนียเขต 287 10 3.48%
34.  โรงเรียนบ้านหินร่ม 174 6 3.45%
35.  โรงเรียนเมืองพังงา 203 7 3.45%
36.  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 146 5 3.42%
37.  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 60 2 3.33%
38.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 219 7 3.20%
39.  โรงเรียนบ้านบางกรัก 255 8 3.14%
40.  โรงเรียนบ้านลำแก่น 353 11 3.12%
41.  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 69 2 2.90%
42.  โรงเรียนเกาะยาว 215 6 2.79%
43.  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 108 3 2.78%
44.  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 36 1 2.78%
45.  โรงเรียนกะปง 72 2 2.78%
46.  โรงเรียนบ้านกลาง 180 5 2.78%
47.  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 618 16 2.59%
48.  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 210 5 2.38%
49.  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 176 4 2.27%
50.  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 179 4 2.23%
51.  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 191 4 2.09%
52.  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 354 7 1.98%
53.  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 101 2 1.98%
54.  โรงเรียนบ้านบางติบ 104 2 1.92%
55.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 54 1 1.85%
56.  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 112 2 1.79%
57.  โรงเรียนบ้านบ่อแสน 349 6 1.72%
58.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 354 6 1.69%
59.  โรงเรียนบ้านพรุใน 249 4 1.61%
60.  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 66 1 1.52%
61.  โรงเรียนบ้านป่ายาง 67 1 1.49%
62.  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 70 1 1.43%
63.  โรงเรียนบ้านบางวัน 90 1 1.11%
64.  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 91 1 1.10%
65.  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 92 1 1.09%
66.  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 194 2 1.03%
67.  โรงเรียนบ้านคุรอด 194 2 1.03%
68.  โรงเรียนบ้านบางหว้า 206 2 0.97%
69.  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 112 1 0.89%
70.  โรงเรียนวัดปัตติการาม 115 1 0.87%
71.  โรงเรียนบ้านบางหลาม 118 1 0.85%
72.  โรงเรียนเกาะปันหยี 120 1 0.83%
73.  โรงเรียนคุระบุรี 970 7 0.72%
74.  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 144 1 0.69%
75.  โรงเรียนบ้านในไร่ 159 1 0.63%
76.  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 161 1 0.62%
77.  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 175 1 0.57%
78.  โรงเรียนบ้านท่าหัน 42 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ 4 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 119 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านท่าจูด 45 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านนาใน 9 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านควนแรด 53 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านบางคลี 142 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านบางจัน 71 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านบางด้ง 53 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านบางทอง 16 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านบางกัน 58 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 91 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านบางนายสี 42 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 137 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 77 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 56 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านลำวะ 34 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 169 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านริมทะเล 87 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหินลาด 324 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านเกาะนก 49 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 99 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 72 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านโคกยาง 153 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 42 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านในวัง 82 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 67 0 0.00%
105.  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 39 0 0.00%
106.  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 119 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านใหญ่ 50 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 87 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดดิตถาราม 152 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านเตรียม 186 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดช้างนอน 160 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 175 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 163 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 60 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดสองแพรก 46 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 292 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดโคกสวย 174 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 45 0 0.00%
119.  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 71 0 0.00%
120.  โรงเรียนเกียรติประชา 0 0 %
121.  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 217 0 0.00%
122.  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 183 0 0.00%
123.  โรงเรียน บ้านทับช้าง 74 0 0.00%
124.  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 140 0 0.00%
125.  โรงเรียน วัดอินทนิน 94 0 0.00%
126.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 97 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 182 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านกะไหล 137 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านคลองไส 94 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านควน 46 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 48 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 80 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 42 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านตากแดด 85 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านตำหนัง 110 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านดอน 53 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 37 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 74 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 73 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net