ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 73 8 10.96%
2.  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 36 3 8.33%
3.  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 122 6 4.92%
4.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 45 2 4.44%
5.  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 23 1 4.35%
6.  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 25 1 4.00%
7.  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 60 2 3.33%
8.  โรงเรียนวัดศรีทอง 90 3 3.33%
9.  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 66 2 3.03%
10.  โรงเรียนบ้านหนองยาว 101 3 2.97%
11.  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 103 3 2.91%
12.  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 109 3 2.75%
13.  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 38 1 2.63%
14.  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 39 1 2.56%
15.  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 79 2 2.53%
16.  โรงเรียนบ้านปากดุก 162 4 2.47%
17.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 122 3 2.46%
18.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 84 2 2.38%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 129 3 2.33%
20.  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 144 3 2.08%
21.  โรงเรียนบ้านดงขวาง 99 2 2.02%
22.  โรงเรียนบ้านสักหลง 53 1 1.89%
23.  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 57 1 1.75%
24.  โรงเรียนบ้านโนนทอง 60 1 1.67%
25.  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 380 6 1.58%
26.  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 65 1 1.54%
27.  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 135 2 1.48%
28.  โรงเรียนบ้านวังขอน 70 1 1.43%
29.  โรงเรียนบ้านฝาย 143 2 1.40%
30.  โรงเรียนบ้านซำภู 74 1 1.35%
31.  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 75 1 1.33%
32.  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 162 2 1.23%
33.  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 191 2 1.05%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 100 1 1.00%
35.  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 122 1 0.82%
36.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 972 8 0.82%
37.  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 143 1 0.70%
38.  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 143 1 0.70%
39.  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1129 7 0.62%
40.  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 169 1 0.59%
41.  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 172 1 0.58%
42.  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 173 1 0.58%
43.  โรงเรียนบ้านโคกมน 219 1 0.46%
44.  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 598 2 0.33%
45.  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 873 1 0.11%
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 335 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านกกกะบก 45 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านกกโอ 128 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านกลาง 137 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านจางวาง 16 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 119 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านซำม่วง 93 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 78 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 71 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 29 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 214 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 73 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 177 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 131 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 9 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 235 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านท่าผู 54 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านท่าโก 55 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 123 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านนครเดิด 8 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านนาซำ 60 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านนายาว 159 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 61 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 68 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 74 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 95 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 120 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 10 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านบุ่ง 81 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านปากออก 84 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านป่าบง 146 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 90 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 32 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 59 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านลานบ่า 34 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านวังกวาง 197 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านวังบาล 119 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านวังมล 182 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านวังยาว 116 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านวังร่อง 145 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 69 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านวังเวิน 46 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 21 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านศิลา 107 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 159 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านส้มเลา 135 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 163 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 62 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านหนองปลา 55 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านหนองคัน 46 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 34 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 4 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหนองเล 54 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 96 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 187 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 21 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 123 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 78 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 5 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 137 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 142 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 140 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 162 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 178 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 36 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหัวนา 10 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 86 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 114 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหินฮาว 44 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหินโง่น 55 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 17 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 51 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 11 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 166 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 150 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 60 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านโสก 70 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 26 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 96 0 0.00%
125.  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 90 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 42 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 41 0 0.00%
128.  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 94 0 0.00%
129.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 49 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net