ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดล่าง 571 82 14.36%
2.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 172 19 11.05%
3.  โรงเรียนปากบึงสิงโต 128 11 8.59%
4.  โรงเรียนจันทร์เจริญ 48 3 6.25%
5.  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 131 8 6.11%
6.  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 135 8 5.93%
7.  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 206 12 5.83%
8.  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 332 18 5.42%
9.  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 195 10 5.13%
10.  โรงเรียนวัดดอนทราย 103 5 4.85%
11.  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 42 2 4.76%
12.  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 108 5 4.63%
13.  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 305 14 4.59%
14.  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 158 7 4.43%
15.  โรงเรียนวัดอินทาราม 114 5 4.39%
16.  โรงเรียนวัดลาดบัว 47 2 4.26%
17.  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 236 10 4.24%
18.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 154 6 3.90%
19.  โรงเรียนวัดไชยธารา 130 5 3.85%
20.  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 52 2 3.85%
21.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 81 3 3.70%
22.  โรงเรียนวัดบางปรง 200 7 3.50%
23.  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 89 3 3.37%
24.  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 196 6 3.06%
25.  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 106 3 2.83%
26.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 360 10 2.78%
27.  โรงเรียนวัดบน 110 3 2.73%
28.  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 41 1 2.44%
29.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 223 5 2.24%
30.  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 190 4 2.11%
31.  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 315 6 1.90%
32.  โรงเรียนตลาดเปร็ง 57 1 1.75%
33.  โรงเรียนวัดคลองสวน 171 3 1.75%
34.  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 174 3 1.72%
35.  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 60 1 1.67%
36.  โรงเรียนวัดบางไทร 77 1 1.30%
37.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2745 33 1.20%
38.  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 174 2 1.15%
39.  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 88 1 1.14%
40.  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 95 1 1.05%
41.  โรงเรียนบึงเทพยา 98 1 1.02%
42.  โรงเรียนวัดดอนทอง 3266 29 0.89%
43.  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 224 2 0.89%
44.  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 229 2 0.87%
45.  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 254 2 0.79%
46.  โรงเรียนวัดเทพราช 129 1 0.78%
47.  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 406 3 0.74%
48.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 140 1 0.71%
49.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 290 2 0.69%
50.  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 149 1 0.67%
51.  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 154 1 0.65%
52.  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 171 1 0.58%
53.  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 172 1 0.58%
54.  โรงเรียนวัดบางปลานัก 178 1 0.56%
55.  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 181 1 0.55%
56.  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 806 4 0.50%
57.  โรงเรียนวัดคลอง 18 219 1 0.46%
58.  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 319 1 0.31%
59.  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 320 1 0.31%
60.  โรงเรียนวัดบางสมัคร 325 1 0.31%
61.  โรงเรียนวัดบางแสม 415 1 0.24%
62.  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 187 0 0.00%
63.  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 148 0 0.00%
64.  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 116 0 0.00%
65.  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 142 0 0.00%
66.  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 153 0 0.00%
67.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 55 0 0.00%
68.  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 37 0 0.00%
69.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 346 0 0.00%
70.  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 114 0 0.00%
71.  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 83 0 0.00%
72.  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 186 0 0.00%
73.  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 239 0 0.00%
74.  โรงเรียนคลองขวาง 46 0 0.00%
75.  โรงเรียนตลาดคลอง 16 519 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 107 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 157 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 86 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านคลอง 21 72 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 43 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านบางข้าว 56 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 78 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านสีล้ง 189 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 64 0 0.00%
85.  โรงเรียนบึงสิงโต 267 0 0.00%
86.  โรงเรียนคลองพานทอง 76 0 0.00%
87.  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 92 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 41 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 186 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 60 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 40 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 64 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 127 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดทด 202 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดตะพังคลี 64 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 171 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดบ้านนา 117 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดบางพระ 211 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 78 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 69 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 315 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 119 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 25 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 45 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 300 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 126 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 139 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 166 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดรามัญ 39 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 40 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดลาดยาว 68 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 54 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 44 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดศรีมงคล 124 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดสองคลอง 255 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 220 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดหนามแดง 116 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 32 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 53 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 314 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดสุขาราม 139 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 82 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 35 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 60 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดเกาะ 160 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดเขาดิน 282 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 479 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 65 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 170 0 0.00%
130.  โรงเรียนสกัด 80 41 0 0.00%
131.  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 194 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 272 0 0.00%
133.  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 278 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 37 0 0.00%
135.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 147 0 0.00%
136.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 124 0 0.00%
137.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 140 0 0.00%
138.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 145 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net