ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 138 36 26.09%
2.  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 11 2 18.18%
3.  โรงเรียนบ้านสบมาง 155 26 16.77%
4.  โรงเรียนบ้านม่วง 6 1 16.67%
5.  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 120 13 10.83%
6.  โรงเรียนบ้านปอน 39 4 10.26%
7.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 160 14 8.75%
8.  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 226 19 8.41%
9.  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 72 6 8.33%
10.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 96 8 8.33%
11.  โรงเรียนบ้านชี 37 3 8.11%
12.  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 177 13 7.34%
13.  โรงเรียนบ้านกอก 41 3 7.32%
14.  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 87 6 6.90%
15.  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 176 12 6.82%
16.  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 245 16 6.53%
17.  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 62 4 6.45%
18.  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 180 11 6.11%
19.  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 59 3 5.08%
20.  โรงเรียนบ้านพาน 40 2 5.00%
21.  โรงเรียนบ้านแหน 65 3 4.62%
22.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 66 3 4.55%
23.  โรงเรียนบ้านปางยาง 67 3 4.48%
24.  โรงเรียนบ้านหนอง 45 2 4.44%
25.  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 185 8 4.32%
26.  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 48 2 4.17%
27.  โรงเรียนบ้านสบกอน 408 17 4.17%
28.  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 48 2 4.17%
29.  โรงเรียนบ้านถ่อน 49 2 4.08%
30.  โรงเรียนบ้านเกวต 49 2 4.08%
31.  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 75 3 4.00%
32.  โรงเรียนบ้านสะปัน 155 6 3.87%
33.  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 27 1 3.70%
34.  โรงเรียนบ้านใหม่ 55 2 3.64%
35.  โรงเรียนบ้านวังว้า 29 1 3.45%
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 263 9 3.42%
37.  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 88 3 3.41%
38.  โรงเรียนบ้านป่าหัด 64 2 3.13%
39.  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 260 8 3.08%
40.  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 33 1 3.03%
41.  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 99 3 3.03%
42.  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 205 6 2.93%
43.  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 138 4 2.90%
44.  โรงเรียนบ้านปรางค์ 933 27 2.89%
45.  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 36 1 2.78%
46.  โรงเรียนบ้านปางแก 295 8 2.71%
47.  โรงเรียนสกาดพัฒนา 167 4 2.40%
48.  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 577 13 2.25%
49.  โรงเรียนบ้านปางปุก 89 2 2.25%
50.  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 45 1 2.22%
51.  โรงเรียนบ้านนาบง 46 1 2.17%
52.  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 94 2 2.13%
53.  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 380 8 2.11%
54.  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 48 1 2.08%
55.  โรงเรียนบ้านสบปืน 102 2 1.96%
56.  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 61 1 1.64%
57.  โรงเรียนบ้านสองแคว 185 3 1.62%
58.  โรงเรียนบ้านผาหลัก 64 1 1.56%
59.  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 71 1 1.41%
60.  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 80 1 1.25%
61.  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 85 1 1.18%
62.  โรงเรียนบ้านปง 91 1 1.10%
63.  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 98 1 1.02%
64.  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 215 2 0.93%
65.  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 124 1 0.81%
66.  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 208 1 0.48%
67.  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 417 1 0.24%
68.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 83 0 0.00%
69.  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 79 0 0.00%
70.  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 150 0 0.00%
71.  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 175 0 0.00%
72.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 40 0 0.00%
73.  โรงเรียนธาราบรรพต 55 0 0.00%
74.  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 63 0 0.00%
75.  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 128 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านกอกจูน 40 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านขอน 29 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 58 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 67 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 25 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านคัวะ 58 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านด่าน 111 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 26 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 82 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านนาก้อ 34 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านนาขวาง 50 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านนาฝาง 17 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 67 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านน้ำคา 68 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 50 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 108 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 135 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 25 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 50 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 120 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 102 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 167 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 150 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 30 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 15 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 82 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านปางกอม 108 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านปางส้าน 15 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านปางหก 45 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านปงสนุก 162 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 20 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านพร้าว 21 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 67 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านยู้ 83 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 53 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านผาเวียง 69 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านร้อง 212 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 35 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านป่าลาน 40 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านสบสาย 28 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านสบหนอง 37 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านสว้า 187 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 68 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านสะเกิน 82 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 72 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 19 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหนาด 4 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 44 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 151 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 135 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 63 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 81 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 2 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านแดนพนา 35 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 31 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 69 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหนองผุก 11 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 145 0 0.00%
134.  โรงเรียนพนาสวรรค์ 88 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านไร่ 165 0 0.00%
136.  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 278 0 0.00%
137.  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 48 0 0.00%
138.  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 291 0 0.00%
139.  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 38 0 0.00%
140.  โรงเรียนแสนทองวิทยา 103 0 0.00%
141.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 156 0 0.00%
142.  โรงเรียนไตรคามวิทยา 57 0 0.00%
143.  โรงเรียนวรนคร 518 0 0.00%
144.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 122 0 0.00%
145.  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 29 0 0.00%
146.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 64 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net