ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 93 13 13.98%
2.  โรงเรียนบ้านวังไฮ 88 12 13.64%
3.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 9 1 11.11%
4.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 101 9 8.91%
5.  โรงเรียนบ้านทรายทอง 101 9 8.91%
6.  โรงเรียนบ้านบาก2 281 25 8.90%
7.  โรงเรียนบ้านคันแท 23 2 8.70%
8.  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 158 13 8.23%
9.  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 135 11 8.15%
10.  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 101 8 7.92%
11.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 38 3 7.89%
12.  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 114 9 7.89%
13.  โรงเรียนบ้านดงเย็น 157 12 7.64%
14.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 524 39 7.44%
15.  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 28 2 7.14%
16.  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 143 10 6.99%
17.  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 101 7 6.93%
18.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 190 13 6.84%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 60 4 6.67%
20.  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 242 16 6.61%
21.  โรงเรียนบ้านป่งโพน 122 8 6.56%
22.  โรงเรียนร่มเกล้า 248 16 6.45%
23.  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 31 2 6.45%
24.  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 162 10 6.17%
25.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 101 6 5.94%
26.  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 88 5 5.68%
27.  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 36 2 5.56%
28.  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 109 6 5.50%
29.  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 92 5 5.43%
30.  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 129 7 5.43%
31.  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 75 4 5.33%
32.  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 190 10 5.26%
33.  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 97 5 5.15%
34.  โรงเรียนบ้านนายอ 78 4 5.13%
35.  โรงเรียนบ้านปากช่อง 20 1 5.00%
36.  โรงเรียนบ้านแมด 100 5 5.00%
37.  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 105 5 4.76%
38.  โรงเรียนบ้านคำพี้ 42 2 4.76%
39.  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 86 4 4.65%
40.  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 65 3 4.62%
41.  โรงเรียนบ้านดงมอน 177 8 4.52%
42.  โรงเรียนบ้านดง 90 4 4.44%
43.  โรงเรียนบ้านนาทาม 205 9 4.39%
44.  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 141 6 4.26%
45.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 118 5 4.24%
46.  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 95 4 4.21%
47.  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 24 1 4.17%
48.  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 122 5 4.10%
49.  โรงเรียนบ้านโพนงาม 125 5 4.00%
50.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 52 2 3.85%
51.  โรงเรียนบ้านดงหลวง 214 8 3.74%
52.  โรงเรียนบ้านแวง 81 3 3.70%
53.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 55 2 3.64%
54.  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 114 4 3.51%
55.  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 89 3 3.37%
56.  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 60 2 3.33%
57.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30 1 3.33%
58.  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 60 2 3.33%
59.  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 121 4 3.31%
60.  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 93 3 3.23%
61.  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 94 3 3.19%
62.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 63 2 3.17%
63.  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 169 5 2.96%
64.  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 102 3 2.94%
65.  โรงเรียนบ้านสานแว้ 204 6 2.94%
66.  โรงเรียนชุมชนนาโสก 242 7 2.89%
67.  โรงเรียนบ้านภูล้อม 107 3 2.80%
68.  โรงเรียนบ้านพังคอง 147 4 2.72%
69.  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 37 1 2.70%
70.  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 76 2 2.63%
71.  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 77 2 2.60%
72.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 39 1 2.56%
73.  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 39 1 2.56%
74.  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 41 1 2.44%
75.  โรงเรียนบ้านม่วง 82 2 2.44%
76.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 42 1 2.38%
77.  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 42 1 2.38%
78.  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 85 2 2.35%
79.  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 87 2 2.30%
80.  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 131 3 2.29%
81.  โรงเรียนบ้านกลาง 44 1 2.27%
82.  โรงเรียนบ้านนาป่ง 133 3 2.26%
83.  โรงเรียนบ้านหนองบง 134 3 2.24%
84.  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 134 3 2.24%
85.  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 92 2 2.17%
86.  โรงเรียนบ้านนายาง 92 2 2.17%
87.  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 140 3 2.14%
88.  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 47 1 2.13%
89.  โรงเรียนบ้านป่าแดง 48 1 2.08%
90.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 151 3 1.99%
91.  โรงเรียนบ้านวังนอง 51 1 1.96%
92.  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 207 4 1.93%
93.  โรงเรียนบ้านนาอุดม 157 3 1.91%
94.  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 56 1 1.79%
95.  โรงเรียนบ้านนามน 58 1 1.72%
96.  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 122 2 1.64%
97.  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 123 2 1.63%
98.  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 125 2 1.60%
99.  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 129 2 1.55%
100.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 65 1 1.54%
101.  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 207 3 1.45%
102.  โรงเรียนมุกดาลัย 703 10 1.42%
103.  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 143 2 1.40%
104.  โรงเรียนบ้านแก้ง2 72 1 1.39%
105.  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 148 2 1.35%
106.  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 310 4 1.29%
107.  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 335 4 1.19%
108.  โรงเรียนบ้านหนองคอง 170 2 1.18%
109.  โรงเรียนบ้านแฝก 85 1 1.18%
110.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 87 1 1.15%
111.  โรงเรียนบ้านโพนแดง 180 2 1.11%
112.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 90 1 1.11%
113.  โรงเรียนบ้านโนนยาง 91 1 1.10%
114.  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 203 2 0.99%
115.  โรงเรียนบ้านโนนศรี 104 1 0.96%
116.  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 208 2 0.96%
117.  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 315 3 0.95%
118.  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 214 2 0.93%
119.  โรงเรียนบ้านกกตูม 111 1 0.90%
120.  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1345 12 0.89%
121.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 225 2 0.89%
122.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 119 1 0.84%
123.  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 120 1 0.83%
124.  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 124 1 0.81%
125.  โรงเรียนบ้านงิ้ว 132 1 0.76%
126.  โรงเรียนเมืองใหม่ 135 1 0.74%
127.  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 153 1 0.65%
128.  โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 168 1 0.60%
129.  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 180 1 0.56%
130.  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 206 1 0.49%
131.  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 234 1 0.43%
132.  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 247 1 0.40%
133.  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 333 1 0.30%
134.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 52 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านโคก2 94 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 63 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 46 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านโนนตูม 16 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 46 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 155 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 100 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 117 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 4 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านไร่ 19 0 0.00%
145.  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 146 0 0.00%
146.  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 80 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 51 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านโสก 191 0 0.00%
149.  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 60 0 0.00%
150.  โรงเรียนหลุบปึ้ง 59 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 111 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 169 0 0.00%
153.  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 86 0 0.00%
154.  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 79 0 0.00%
155.  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 62 0 0.00%
156.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 57 0 0.00%
157.  โรงเรียนสยามกลการ4 155 0 0.00%
158.  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 43 0 0.00%
159.  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 35 0 0.00%
160.  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 118 0 0.00%
161.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 119 0 0.00%
162.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 38 0 0.00%
163.  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 170 0 0.00%
164.  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 105 0 0.00%
165.  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 124 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านขัวสูง 48 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านคำดู่ 44 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 122 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 124 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านคำบง1 432 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านคำบง2 5 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 51 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านคำพอก2 8 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 16 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 36 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านคำไหล 91 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 102 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านคำเขือง 77 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านซ่ง 121 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านดงมัน 38 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านดานคำ 36 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านด่านมน 23 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านดงยาง1 84 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านนากอก 51 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 138 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านนาดี2 33 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 92 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 80 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 34 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 72 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านนาสะโน 89 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 33 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 42 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 41 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 44 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านนาโด่ 99 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านบะ 87 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านนาหลัก 67 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 31 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านบุ่ง 62 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านป่งขาม 68 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 143 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านป่าเตย 137 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 90 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 124 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านภู 37 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 48 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 142 0 0.00%
209.  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 115 0 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านมะนาว 98 0 0.00%
211.  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 103 0 0.00%
212.  โรงเรียนบ้านภูวง 27 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 121 0 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 65 0 0.00%
215.  โรงเรียนบ้านสองคอน 197 0 0.00%
216.  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 51 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 43 0 0.00%
218.  โรงเรียนบ้านสงเปือย 153 0 0.00%
219.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 90 0 0.00%
220.  โรงเรียนบ้านสามขัว 126 0 0.00%
221.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 114 0 0.00%
222.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 81 0 0.00%
223.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 118 0 0.00%
224.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66 0 0.00%
225.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 174 0 0.00%
226.  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 91 0 0.00%
227.  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 131 0 0.00%
228.  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 68 0 0.00%
229.  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 46 0 0.00%
230.  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 43 0 0.00%
231.  โรงเรียนบ้านเปียด 153 0 0.00%
232.  โรงเรียนบ้านเหล่า 149 0 0.00%
233.  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 26 0 0.00%
234.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41 0 0.00%
235.  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 132 0 0.00%
236.  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 110 0 0.00%
237.  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 152 0 0.00%
238.  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 38 0 0.00%
239.  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 109 0 0.00%
240.  โรงเรียนบ้านโคก1 75 0 0.00%
241.  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 20 0 0.00%
242.  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 137 0 0.00%
243.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 50 0 0.00%
244.  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 115 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net