ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 101 25 24.75%
2.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 100 18 18.00%
3.  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 126 19 15.08%
4.  โรงเรียนบ้านวังกุง 115 16 13.91%
5.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 192 26 13.54%
6.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 15 2 13.33%
7.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 107 13 12.15%
8.  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 117 14 11.97%
9.  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88 10 11.36%
10.  โรงเรียนบ้านโพน 120 13 10.83%
11.  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122 13 10.66%
12.  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 114 11 9.65%
13.  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63 6 9.52%
14.  โรงเรียนบ้านหนองชาด 22 2 9.09%
15.  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144 13 9.03%
16.  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 24 2 8.33%
17.  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 52 4 7.69%
18.  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 26 2 7.69%
19.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95 7 7.37%
20.  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 84 6 7.14%
21.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72 5 6.94%
22.  โรงเรียนบ้านวังจาน 101 7 6.93%
23.  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 144 9 6.25%
24.  โรงเรียนบ้านค้อ 32 2 6.25%
25.  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146 9 6.16%
26.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17 1 5.88%
27.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 941 55 5.84%
28.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 168 9 5.36%
29.  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112 6 5.36%
30.  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 117 6 5.13%
31.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 80 4 5.00%
32.  โรงเรียนบ้านโคกข่า 62 3 4.84%
33.  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 85 4 4.71%
34.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 85 4 4.71%
35.  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 91 4 4.40%
36.  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72 3 4.17%
37.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 96 4 4.17%
38.  โรงเรียนบ้านผือ 75 3 4.00%
39.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 151 6 3.97%
40.  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 101 4 3.96%
41.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51 2 3.92%
42.  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51 2 3.92%
43.  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 230 9 3.91%
44.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 132 5 3.79%
45.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 55 2 3.64%
46.  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 121 4 3.31%
47.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 185 6 3.24%
48.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 155 5 3.23%
49.  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32 1 3.13%
50.  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 64 2 3.13%
51.  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67 2 2.99%
52.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 203 6 2.96%
53.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 34 1 2.94%
54.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 71 2 2.82%
55.  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 214 6 2.80%
56.  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38 1 2.63%
57.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 156 4 2.56%
58.  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 118 3 2.54%
59.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 82 2 2.44%
60.  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 166 4 2.41%
61.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 89 2 2.25%
62.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45 1 2.22%
63.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 91 2 2.20%
64.  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 95 2 2.11%
65.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 99 2 2.02%
66.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105 2 1.90%
67.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 56 1 1.79%
68.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61 1 1.64%
69.  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 64 1 1.56%
70.  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 66 1 1.52%
71.  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 73 1 1.37%
72.  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156 2 1.28%
73.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 78 1 1.28%
74.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 82 1 1.22%
75.  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 187 2 1.07%
76.  โรงเรียนบ้านวังโพน 201 2 1.00%
77.  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 102 1 0.98%
78.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 110 1 0.91%
79.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 121 1 0.83%
80.  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 125 1 0.80%
81.  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 136 1 0.74%
82.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 162 1 0.62%
83.  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 182 1 0.55%
84.  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219 1 0.46%
85.  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 268 1 0.37%
86.  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 41 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านทิพโสต 105 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 87 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 119 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 24 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 29 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านนาทอง 47 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านผำ 139 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านยางน้อย 50 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 73 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านผักแว่น 42 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 102 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 25 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านส้มกบ 89 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 134 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 49 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 135 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านหนองซอน 148 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 105 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 24 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 39 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 55 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 85 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 79 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนองไห 33 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 139 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 78 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 50 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 96 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 97 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 82 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 78 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 151 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 48 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 19 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 61 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 20 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 105 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 144 0 0.00%
134.  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1529 0 0.00%
135.  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 77 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 66 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 114 0 0.00%
138.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 164 0 0.00%
140.  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 149 0 0.00%
141.  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 8 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านกุดรัง 110 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 44 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net