ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 77 12 15.58%
2.  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23 3 13.04%
3.  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85 11 12.94%
4.  โรงเรียนบ้านบัว 239 29 12.13%
5.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 28 3 10.71%
6.  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 133 14 10.53%
7.  โรงเรียนบ้านนาเมย 79 8 10.13%
8.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 100 8 8.00%
9.  โรงเรียนบ้านต้อน 124 9 7.26%
10.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 56 4 7.14%
11.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 107 7 6.54%
12.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 47 3 6.38%
13.  โรงเรียนบ้านแป้น 164 10 6.10%
14.  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159 8 5.03%
15.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 263 13 4.94%
16.  โรงเรียนบ้านผือ 391 19 4.86%
17.  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 161 7 4.35%
18.  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 70 3 4.29%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 74 3 4.05%
20.  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 112 4 3.57%
21.  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 174 6 3.45%
22.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96 3 3.13%
23.  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 319 10 3.13%
24.  โรงเรียนบ้านนาฮำ 257 8 3.11%
25.  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 71 2 2.82%
26.  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 250 7 2.80%
27.  โรงเรียนบ้านเซิม 363 10 2.75%
28.  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 366 10 2.73%
29.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 161 4 2.48%
30.  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 127 3 2.36%
31.  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 131 3 2.29%
32.  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 176 4 2.27%
33.  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 138 3 2.17%
34.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192 4 2.08%
35.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 57 1 1.75%
36.  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 58 1 1.72%
37.  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 132 2 1.52%
38.  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68 1 1.47%
39.  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146 2 1.37%
40.  โรงเรียนบ้านนาหนัง 233 3 1.29%
41.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 86 1 1.16%
42.  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 657 7 1.07%
43.  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 189 2 1.06%
44.  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 98 1 1.02%
45.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 167 1 0.60%
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220 1 0.45%
47.  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1067 1 0.09%
48.  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 71 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 72 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านกุดบง 76 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 167 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านคำจำปา 98 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 231 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 126 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านจับไม้ 67 0 0.00%
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 83 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านดงดาล 104 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 99 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 98 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 56 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 94 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 43 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านนาตาล 105 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 129 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านตาลชุม 34 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 63 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 50 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านนายาง 221 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 90 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านนาดี 179 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านน้ำเป 98 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านปัก 136 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านปักหมู 43 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 21 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 87 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 72 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านหนองคอน 21 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 137 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 69 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 62 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 78 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 18 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 176 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 46 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 140 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านแบง 212 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 121 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 125 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 61 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 55 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 157 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 113 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 325 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านใหม่ 71 0 0.00%
99.  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 29 0 0.00%
100.  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 170 0 0.00%
101.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 83 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 52 0 0.00%
103.  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 195 0 0.00%
104.  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 169 0 0.00%
105.  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 61 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net