ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 56 32 57.14%
2.  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85 13 15.29%
3.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 86 12 13.95%
4.  โรงเรียนบ้านบัว 239 29 12.13%
5.  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159 18 11.32%
6.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 28 3 10.71%
7.  โรงเรียนบ้านแป้น 164 14 8.54%
8.  โรงเรียนบ้านกุดบง 75 6 8.00%
9.  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 133 10 7.52%
10.  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 251 18 7.17%
11.  โรงเรียนบ้านต้อน 126 9 7.14%
12.  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 158 8 5.06%
13.  โรงเรียนบ้านผือ 396 19 4.80%
14.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 48 2 4.17%
15.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192 8 4.17%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 75 3 4.00%
17.  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 136 5 3.68%
18.  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 110 4 3.64%
19.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 315 10 3.17%
20.  โรงเรียนบ้านนาฮำ 254 8 3.15%
21.  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 317 10 3.15%
22.  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130 4 3.08%
23.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 139 4 2.88%
24.  โรงเรียนบ้านนาตาล 105 3 2.86%
25.  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 72 2 2.78%
26.  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 366 10 2.73%
27.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 161 4 2.48%
28.  โรงเรียนบ้านเซิม 363 9 2.48%
29.  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81 2 2.47%
30.  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 131 3 2.29%
31.  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 176 4 2.27%
32.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 57 1 1.75%
33.  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 58 1 1.72%
34.  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 62 1 1.61%
35.  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68 1 1.47%
36.  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146 2 1.37%
37.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 148 2 1.35%
38.  โรงเรียนบ้านนาหนัง 232 3 1.29%
39.  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 638 7 1.10%
40.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96 1 1.04%
41.  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 98 1 1.02%
42.  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 133 1 0.75%
43.  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1071 7 0.65%
44.  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 190 1 0.53%
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220 1 0.45%
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 83 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 0 0 %
48.  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 165 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านคำจำปา 99 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 230 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 129 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 73 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 127 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านจับไม้ 68 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 0 0 %
56.  โรงเรียนบ้านดงดาล 105 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 99 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านตาลชุม 0 0 %
59.  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 0 0 %
60.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 56 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 94 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 %
63.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 43 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 50 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 128 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 64 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านนายาง 222 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านน้ำเป 98 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 87 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านปัก 0 0 %
72.  โรงเรียนบ้านปักหมู 43 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 0 0 %
74.  โรงเรียนบ้านหนองคอน 20 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านนาเมย 0 0 %
76.  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 174 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 83 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 21 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 69 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 %
81.  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 78 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 62 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 45 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 18 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 62 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 139 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 0 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 0 0 %
89.  โรงเรียนบ้านแบง 212 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 %
91.  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 0 0 %
92.  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 169 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 0 0 %
95.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 329 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านใหม่ 72 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 0 0 %
98.  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23 0 0.00%
99.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 83 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 50 0 0.00%
101.  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 196 0 0.00%
102.  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 63 0 0.00%
103.  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 168 0 0.00%
104.  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 30 0 0.00%
105.  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 169 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net