ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 26 13 50.00%
2.  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 150 32 21.33%
3.  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 29 6 20.69%
4.  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 11 2 18.18%
5.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 101 18 17.82%
6.  โรงเรียนบ้านสูบ 107 18 16.82%
7.  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 24 4 16.67%
8.  โรงเรียนบ้านนาค้อ 273 43 15.75%
9.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 495 76 15.35%
10.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 260 35 13.46%
11.  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 88 11 12.50%
12.  โรงเรียนเมืองเลย 2096 256 12.21%
13.  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 229 27 11.79%
14.  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 82 9 10.98%
15.  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 902 99 10.98%
16.  โรงเรียนบ้านบุฮม 136 13 9.56%
17.  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 107 9 8.41%
18.  โรงเรียนเพียงหลวง 18 131 11 8.40%
19.  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 48 4 8.33%
20.  โรงเรียนบ้านหนองผำ 129 10 7.75%
21.  โรงเรียนบ้านปากหมาก 26 2 7.69%
22.  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 147 11 7.48%
23.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 55 4 7.27%
24.  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 14 1 7.14%
25.  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 135 9 6.67%
26.  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 77 5 6.49%
27.  โรงเรียนบ้านนาโคก 216 14 6.48%
28.  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 230 14 6.09%
29.  โรงเรียนบ้านสงเปือย 99 6 6.06%
30.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 165 10 6.06%
31.  โรงเรียนบ้านคอนสา 183 11 6.01%
32.  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 55 3 5.45%
33.  โรงเรียนบ้านปากเนียม 38 2 5.26%
34.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 534 27 5.06%
35.  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 60 3 5.00%
36.  โรงเรียนบ้านคกเลา 61 3 4.92%
37.  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 123 6 4.88%
38.  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 42 2 4.76%
39.  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 547 25 4.57%
40.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 111 5 4.50%
41.  โรงเรียนบ้านยาง 171 7 4.09%
42.  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 56 2 3.57%
43.  โรงเรียนอนุบาลเลย 1609 57 3.54%
44.  โรงเรียนบ้านนาโม้ 58 2 3.45%
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 239 8 3.35%
46.  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 60 2 3.33%
47.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 61 2 3.28%
48.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 97 3 3.09%
49.  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 67 2 2.99%
50.  โรงเรียนบ้านวังผา 111 3 2.70%
51.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 111 3 2.70%
52.  โรงเรียนบ้านปางคอม 149 4 2.68%
53.  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 79 2 2.53%
54.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 123 3 2.44%
55.  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 83 2 2.41%
56.  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 45 1 2.22%
57.  โรงเรียนบ้านน้ำพร 139 3 2.16%
58.  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 140 3 2.14%
59.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 94 2 2.13%
60.  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 94 2 2.13%
61.  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 118 2 1.69%
62.  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 61 1 1.64%
63.  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 64 1 1.56%
64.  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 68 1 1.47%
65.  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 142 2 1.41%
66.  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 75 1 1.33%
67.  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 231 3 1.30%
68.  โรงเรียนบ้านเลิง 83 1 1.20%
69.  โรงเรียนบ้านนาแขม 87 1 1.15%
70.  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 93 1 1.08%
71.  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 96 1 1.04%
72.  โรงเรียนบ้านโป่ง 153 1 0.65%
73.  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 176 1 0.57%
74.  โรงเรียนบ้านน้ำภู 190 1 0.53%
75.  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 321 1 0.31%
76.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 237 0 0.00%
77.  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 60 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 15 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านกกดู่ 173 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านกกทอง 115 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านกลาง 44 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 33 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านกำพี้ 22 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 54 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านคกมาด 33 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านคกเว้า 14 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านชมน้อย 61 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 19 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 34 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านท่าบม 71 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 15 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 90 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านก้างปลา 98 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 42 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 238 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านนาเบน 63 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 121 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 10 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านน้ำมี 36 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 19 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 73 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านปากปัด 66 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านปากยาง 106 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 79 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านผาพอด 52 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 50 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านวังขาม 19 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านวังยาว 71 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านวังแคน 9 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านสงาว 122 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 28 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านส้าน 12 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 94 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนองบง 42 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 178 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 38 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 209 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 78 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 60 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 71 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 131 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 13 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 21 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 71 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 47 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 36 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 68 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 35 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 149 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 105 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 46 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 31 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านอุมุง 79 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 141 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 17 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 6 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เมืองเลย) 9 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 90 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 24 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านใหม่ 83 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 43 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 40 0 0.00%
143.  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 18 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net