ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 90 20 22.22%
2.  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 53 7 13.21%
3.  โรงเรียนบ้านภูดิน 99 10 10.10%
4.  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 71 7 9.86%
5.  โรงเรียนบ้านเทื่อม 248 22 8.87%
6.  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 36 3 8.33%
7.  โรงเรียนบ้านนายูง 171 13 7.60%
8.  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 45 3 6.67%
9.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 166 11 6.63%
10.  โรงเรียนบ้านหยวก 254 14 5.51%
11.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 59 3 5.08%
12.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 42 2 4.76%
13.  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 63 3 4.76%
14.  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1436 65 4.53%
15.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 46 2 4.35%
16.  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 72 3 4.17%
17.  โรงเรียนบ้านขอนยูง 122 5 4.10%
18.  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 127 5 3.94%
19.  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 79 3 3.80%
20.  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 195 7 3.59%
21.  โรงเรียนบ้านข่า 59 2 3.39%
22.  โรงเรียนบ้านเม็ก 148 5 3.38%
23.  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 89 3 3.37%
24.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 60 2 3.33%
25.  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 274 9 3.28%
26.  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 123 4 3.25%
27.  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 94 3 3.19%
28.  โรงเรียนบ้านนาแค 126 4 3.17%
29.  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 147 4 2.72%
30.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 148 4 2.70%
31.  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 75 2 2.67%
32.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 311 8 2.57%
33.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 78 2 2.56%
34.  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 159 4 2.52%
35.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 123 3 2.44%
36.  โรงเรียนบ้านนาไฮ 85 2 2.35%
37.  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 129 3 2.33%
38.  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 131 3 2.29%
39.  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 88 2 2.27%
40.  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 44 1 2.27%
41.  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 190 4 2.11%
42.  โรงเรียนบ้านคำด้วง 97 2 2.06%
43.  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 98 2 2.04%
44.  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 99 2 2.02%
45.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 50 1 2.00%
46.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207 4 1.93%
47.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 52 1 1.92%
48.  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 57 1 1.75%
49.  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 184 3 1.63%
50.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 67 1 1.49%
51.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 69 1 1.45%
52.  โรงเรียนบ้านหายโศก 73 1 1.37%
53.  โรงเรียนบ้านนาสี 80 1 1.25%
54.  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 164 2 1.22%
55.  โรงเรียนบ้านวังแข้ 84 1 1.19%
56.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 172 2 1.16%
57.  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 87 1 1.15%
58.  โรงเรียนบ้านนาหลวง 93 1 1.08%
59.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 744 8 1.08%
60.  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 189 2 1.06%
61.  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 304 3 0.99%
62.  โรงเรียนบ้านนางาม 106 1 0.94%
63.  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 110 1 0.91%
64.  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 111 1 0.90%
65.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 114 1 0.88%
66.  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 724 6 0.83%
67.  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 246 2 0.81%
68.  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 787 6 0.76%
69.  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 135 1 0.74%
70.  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 137 1 0.73%
71.  โรงเรียนบ้านใหม่ 137 1 0.73%
72.  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 141 1 0.71%
73.  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 150 1 0.67%
74.  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 170 1 0.59%
75.  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 342 2 0.58%
76.  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 540 3 0.56%
77.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 221 1 0.45%
78.  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 227 1 0.44%
79.  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 261 0 0.00%
80.  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 114 0 0.00%
81.  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 186 0 0.00%
82.  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 103 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านกุดจับ 51 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านกาลึม 152 0 0.00%
85.  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 32 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 142 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 132 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านดงบัง 105 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 121 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 255 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 125 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านดงหวาย 28 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านถิ่น 83 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 131 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 143 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านนาคำ 58 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 48 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านนาคูณ 49 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 100 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านนาตูม 76 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านติ้ว 83 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 54 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านนางัว 306 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 212 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 132 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านนาเก็น 137 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านนาเตย 135 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 59 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 56 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 86 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านลาน 52 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านลำภู 66 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านวังบง 58 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 130 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านม่วง 74 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านสวัสดี 185 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านสามัคคี 249 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 182 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 0 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 53 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 0 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 133 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 103 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 29 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 153 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 0 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านแดง 43 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 73 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 74 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 52 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 122 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 127 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 230 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 149 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 60 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 77 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 98 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 140 0 0.00%
141.  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 0 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 0 0 0.00%
143.  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 112 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net