ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 197 31 15.74%
2.  โรงเรียนบ้านวังแข้ 77 9 11.69%
3.  โรงเรียนบ้านวังบง 64 6 9.38%
4.  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 54 5 9.26%
5.  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 137 12 8.76%
6.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 53 4 7.55%
7.  โรงเรียนบ้านขอนยูง 121 9 7.44%
8.  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 92 6 6.52%
9.  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 125 8 6.40%
10.  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 161 10 6.21%
11.  โรงเรียนบ้านคำด้วง 102 6 5.88%
12.  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 69 4 5.80%
13.  โรงเรียนบ้านข่า 52 3 5.77%
14.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 72 4 5.56%
15.  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 90 5 5.56%
16.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 146 8 5.48%
17.  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 202 11 5.45%
18.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 112 6 5.36%
19.  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 75 4 5.33%
20.  โรงเรียนบ้านเม็ก 141 7 4.96%
21.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 142 7 4.93%
22.  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 129 6 4.65%
23.  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 136 6 4.41%
24.  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 68 3 4.41%
25.  โรงเรียนบ้านสวัสดี 187 8 4.28%
26.  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 141 6 4.26%
27.  โรงเรียนบ้านนาไฮ 71 3 4.23%
28.  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 222 9 4.05%
29.  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 74 3 4.05%
30.  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 77 3 3.90%
31.  โรงเรียนบ้านเทื่อม 264 10 3.79%
32.  โรงเรียนบ้านนายูง 187 7 3.74%
33.  โรงเรียนบ้านภูดิน 108 4 3.70%
34.  โรงเรียนบ้านถิ่น 84 3 3.57%
35.  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 122 4 3.28%
36.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 94 3 3.19%
37.  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 161 5 3.11%
38.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 65 2 3.08%
39.  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 282 8 2.84%
40.  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 72 2 2.78%
41.  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 77 2 2.60%
42.  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 122 3 2.46%
43.  โรงเรียนบ้านใหม่ 123 3 2.44%
44.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207 5 2.42%
45.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 166 4 2.41%
46.  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 131 3 2.29%
47.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 47 1 2.13%
48.  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 147 3 2.04%
49.  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 50 1 2.00%
50.  โรงเรียนบ้านกุดจับ 52 1 1.92%
51.  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 104 2 1.92%
52.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 53 1 1.89%
53.  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 819 15 1.83%
54.  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 112 2 1.79%
55.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 112 2 1.79%
56.  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 240 4 1.67%
57.  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 242 4 1.65%
58.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 62 1 1.61%
59.  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 250 4 1.60%
60.  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 63 1 1.59%
61.  โรงเรียนบ้านหยวก 253 4 1.58%
62.  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 207 3 1.45%
63.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 144 2 1.39%
64.  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 359 5 1.39%
65.  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 663 9 1.36%
66.  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 148 2 1.35%
67.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 75 1 1.33%
68.  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 157 2 1.27%
69.  โรงเรียนบ้านหายโศก 79 1 1.27%
70.  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 160 2 1.25%
71.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 743 8 1.08%
72.  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 97 1 1.03%
73.  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 207 2 0.97%
74.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 213 2 0.94%
75.  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 214 2 0.93%
76.  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 124 1 0.81%
77.  โรงเรียนบ้านนาแค 124 1 0.81%
78.  โรงเรียนบ้านนาเตย 129 1 0.78%
79.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 143 1 0.70%
80.  โรงเรียนบ้านนาเก็น 153 1 0.65%
81.  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1388 6 0.43%
82.  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 536 1 0.19%
83.  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 306 0 0.00%
84.  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 31 0 0.00%
85.  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 124 0 0.00%
86.  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 56 0 0.00%
87.  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 110 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านกาลึม 132 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 121 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 68 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 153 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 54 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านดงบัง 109 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 125 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านดงหวาย 33 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านติ้ว 78 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 136 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 144 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 214 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านนาคำ 53 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านนาคูณ 51 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านนางัว 323 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านนางาม 101 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านนาตูม 72 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 69 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 60 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านนาหลวง 112 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 126 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านนาสี 92 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 64 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านม่วง 84 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 88 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านลาน 47 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านลำภู 57 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 135 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 57 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านสามัคคี 257 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 47 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 30 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 46 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 149 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 240 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 56 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 34 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 132 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านแดง 40 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 129 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 136 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 64 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 60 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 145 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 241 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 39 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 78 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 102 0 0.00%
140.  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 311 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 98 0 0.00%
142.  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 114 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 81 -1 -1.23%

 

Powered By www.thaieducation.net