ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) 6 3 50.00%
2.  โรงเรียนบ้านคำบอน 86 23 26.74%
3.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 43 7 16.28%
4.  โรงเรียนบ้านโคกศรี 36 5 13.89%
5.  โรงเรียนบ้านกอก 133 18 13.53%
6.  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 37 5 13.51%
7.  โรงเรียนบ้านดงเรือง 39 5 12.82%
8.  โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 73 9 12.33%
9.  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 132 16 12.12%
10.  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 101 12 11.88%
11.  โรงเรียนบ้านบะยาว 62 6 9.68%
12.  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 179 17 9.50%
13.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 117 11 9.40%
14.  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 43 4 9.30%
15.  โรงเรียนบ้านผือ 88 8 9.09%
16.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 83 7 8.43%
17.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 174 14 8.05%
18.  โรงเรียนบ้านปอ 78 6 7.69%
19.  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 70 5 7.14%
20.  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 617 44 7.13%
21.  โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 171 12 7.02%
22.  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 30 2 6.67%
23.  โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 60 4 6.67%
24.  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 62 4 6.45%
25.  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 62 4 6.45%
26.  โรงเรียนบ้านโนนสา 119 7 5.88%
27.  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 90 5 5.56%
28.  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 209 11 5.26%
29.  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 19 1 5.26%
30.  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 147 7 4.76%
31.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 148 7 4.73%
32.  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 65 3 4.62%
33.  โรงเรียนบ้านกุดยาง 152 7 4.61%
34.  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 131 6 4.58%
35.  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 68 3 4.41%
36.  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 47 2 4.26%
37.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 191 8 4.19%
38.  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 126 5 3.97%
39.  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 128 5 3.91%
40.  โรงเรียนบ้านสี่แจ 129 5 3.88%
41.  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 26 1 3.85%
42.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 79 3 3.80%
43.  โรงเรียนบ้านนาแบก 107 4 3.74%
44.  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 134 5 3.73%
45.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 55 2 3.64%
46.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 83 3 3.61%
47.  โรงเรียนบ้านคำม่วง 59 2 3.39%
48.  โรงเรียนบ้านพันดอน 89 3 3.37%
49.  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 64 2 3.13%
50.  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 133 4 3.01%
51.  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 170 5 2.94%
52.  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 139 4 2.88%
53.  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 174 5 2.87%
54.  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 223 6 2.69%
55.  โรงเรียนบ้านนกขะบา 40 1 2.50%
56.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 244 6 2.46%
57.  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 41 1 2.44%
58.  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 206 5 2.43%
59.  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 211 5 2.37%
60.  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 128 3 2.34%
61.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 95 2 2.11%
62.  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 48 1 2.08%
63.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 100 2 2.00%
64.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 51 1 1.96%
65.  โรงเรียนชุมชนจำปี 155 3 1.94%
66.  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 104 2 1.92%
67.  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 106 2 1.89%
68.  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 110 2 1.82%
69.  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 221 4 1.81%
70.  โรงเรียนบ้านคำน้อย 112 2 1.79%
71.  โรงเรียนบ้านเดียม 56 1 1.79%
72.  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 57 1 1.75%
73.  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 173 3 1.73%
74.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 61 1 1.64%
75.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 125 2 1.60%
76.  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 68 1 1.47%
77.  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 141 2 1.42%
78.  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 148 2 1.35%
79.  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 268 3 1.12%
80.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 99 1 1.01%
81.  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 209 2 0.96%
82.  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 108 1 0.93%
83.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 113 1 0.88%
84.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 121 1 0.83%
85.  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 124 1 0.81%
86.  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 125 1 0.80%
87.  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 133 1 0.75%
88.  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 139 1 0.72%
89.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 138 1 0.72%
90.  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 159 1 0.63%
91.  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 160 1 0.63%
92.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166 1 0.60%
93.  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 527 3 0.57%
94.  โรงเรียนบ้านนาฝาย 179 1 0.56%
95.  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 875 1 0.11%
96.  โรงเรียนบ้านคำยาง 239 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 86 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 63 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านคำจวง 49 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 174 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 35 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 50 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านดูนเลา 57 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 91 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 9 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านตูม 125 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านทมนางาม 187 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านท่าลาด 40 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านท่ายม 75 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 37 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านทับไฮ 89 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านท่าสัง 28 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 70 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 66 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 89 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านนายูง 102 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 127 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 147 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 77 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 137 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านปะโค 205 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 64 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านนาแก 103 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 14 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านผาทอง 88 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 46 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านวังทอง 56 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านวาปี 103 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านม่วงดง 73 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 129 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านสมดี 31 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านสามขา 44 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 61 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 48 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 86 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 109 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 290 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 75 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 68 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านหนองแดง 81 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 196 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 24 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 119 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 22 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 49 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 93 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 121 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 85 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 64 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านหนองโก 57 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 47 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 42 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 118 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 150 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 149 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านเซียบ 121 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 29 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 31 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 80 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 10 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 96 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 105 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 27 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 85 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 219 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 80 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 15 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านโคกเล้า 96 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 106 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 75 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 93 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 18 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 48 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 24 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 26 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านโปร่ง 116 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านโนนสูง 65 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 66 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 73 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 95 0 0.00%
181.  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 225 0 0.00%
182.  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 762 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 93 0 0.00%
184.  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 64 0 0.00%
185.  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 155 0 0.00%
186.  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 156 0 0.00%
187.  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 143 0 0.00%
188.  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 49 0 0.00%
189.  โรงเรียนดงง่ามนางาม 111 0 0.00%
190.  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 147 0 0.00%
191.  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 77 0 0.00%
192.  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 307 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านกงพาน 51 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านกุดจิก 64 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net