ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเขวา 3 2 66.67%
2.  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 128 64 50.00%
3.  โรงเรียนบ้านสลักได 10 3 30.00%
4.  โรงเรียนบ้านแขว 201 54 26.87%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 140 26 18.57%
6.  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 191 35 18.32%
7.  โรงเรียนบ้านสนาย 130 23 17.69%
8.  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 89 15 16.85%
9.  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 239 40 16.74%
10.  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 135 21 15.56%
11.  โรงเรียนบ้านจำปานวง 190 29 15.26%
12.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 152 22 14.47%
13.  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 121 17 14.05%
14.  โรงเรียนบ้านแทรง 93 11 11.83%
15.  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 110 13 11.82%
16.  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127 15 11.81%
17.  โรงเรียนบ้านกฤษณา 130 15 11.54%
18.  โรงเรียนบ้านกะกำ 130 15 11.54%
19.  โรงเรียนบ้านชำแระ 87 10 11.49%
20.  โรงเรียนบ้านดองดึง 80 9 11.25%
21.  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 92 10 10.87%
22.  โรงเรียนบ้านจันลม 186 20 10.75%
23.  โรงเรียนบ้านอังกุล 140 15 10.71%
24.  โรงเรียนวัดเขียน 263 27 10.27%
25.  โรงเรียนบ้านกู่ 78 8 10.26%
26.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 69 7 10.14%
27.  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 30 3 10.00%
28.  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 82 8 9.76%
29.  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 155 15 9.68%
30.  โรงเรียนบ้านทำนบ 114 11 9.65%
31.  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 63 6 9.52%
32.  โรงเรียนบ้านละลม 379 36 9.50%
33.  โรงเรียนบ้านระกา 97 9 9.28%
34.  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 178 16 8.99%
35.  โรงเรียนบ้านตราด 68 6 8.82%
36.  โรงเรียนบ้านตาอุด 372 32 8.60%
37.  โรงเรียนบ้านโคกตาล 248 21 8.47%
38.  โรงเรียนบ้านสำโรง 83 7 8.43%
39.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 132 11 8.33%
40.  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 49 4 8.16%
41.  โรงเรียนบ้านปรือคัน 295 24 8.14%
42.  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 172 14 8.14%
43.  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 212 17 8.02%
44.  โรงเรียนบ้านพราน 63 5 7.94%
45.  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 38 3 7.89%
46.  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 473 37 7.82%
47.  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 192 15 7.81%
48.  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 104 8 7.69%
49.  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 104 8 7.69%
50.  โรงเรียนนิคม ๑ 143 11 7.69%
51.  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 524 40 7.63%
52.  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 81 6 7.41%
53.  โรงเรียนบ้านเรียม 68 5 7.35%
54.  โรงเรียนบ้านโพงกอก 82 6 7.32%
55.  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 179 13 7.26%
56.  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 98 7 7.14%
57.  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 185 13 7.03%
58.  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 258 17 6.59%
59.  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 141 9 6.38%
60.  โรงเรียนบ้านติ้ว 111 7 6.31%
61.  โรงเรียนบ้านผือ 97 6 6.19%
62.  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 166 10 6.02%
63.  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 202 12 5.94%
64.  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 121 7 5.79%
65.  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 104 6 5.77%
66.  โรงเรียนบ้านตาโสม 194 11 5.67%
67.  โรงเรียนบ้านมะขาม 221 12 5.43%
68.  โรงเรียนบ้านตาจวน 57 3 5.26%
69.  โรงเรียนบ้านหลัก 79 4 5.06%
70.  โรงเรียนบ้านบัวบก 60 3 5.00%
71.  โรงเรียนบ้านนาตราว 201 10 4.98%
72.  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 121 6 4.96%
73.  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 101 5 4.95%
74.  โรงเรียนบ้านสามขา 82 4 4.88%
75.  โรงเรียนบ้านเหล็ก 430 21 4.88%
76.  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 413 20 4.84%
77.  โรงเรียนบ้านสกุล 85 4 4.71%
78.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 85 4 4.71%
79.  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 107 5 4.67%
80.  โรงเรียนบ้านดู่ 195 9 4.62%
81.  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 88 4 4.55%
82.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 112 5 4.46%
83.  โรงเรียนบ้านอาวอย 203 9 4.43%
84.  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 209 9 4.31%
85.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 93 4 4.30%
86.  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 70 3 4.29%
87.  โรงเรียนบ้านเค็ง 119 5 4.20%
88.  โรงเรียนบ้านกะดึ 100 4 4.00%
89.  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 51 2 3.92%
90.  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 363 14 3.86%
91.  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 161 6 3.73%
92.  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 111 4 3.60%
93.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 112 4 3.57%
94.  โรงเรียนบ้านกำแมด 141 5 3.55%
95.  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 286 10 3.50%
96.  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 59 2 3.39%
97.  โรงเรียนบ้านสมอ 118 4 3.39%
98.  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 125 4 3.20%
99.  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 173 5 2.89%
100.  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 142 4 2.82%
101.  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 110 3 2.73%
102.  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 114 3 2.63%
103.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 163 4 2.45%
104.  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 84 2 2.38%
105.  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 43 1 2.33%
106.  โรงเรียนบ้านตาเจา 132 3 2.27%
107.  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 45 1 2.22%
108.  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 142 3 2.11%
109.  โรงเรียนบ้านตูม 152 3 1.97%
110.  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 110 2 1.82%
111.  โรงเรียนบ้านปราสาท 221 4 1.81%
112.  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 337 6 1.78%
113.  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 57 1 1.75%
114.  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 58 1 1.72%
115.  โรงเรียนบ้านหว้าน 122 2 1.64%
116.  โรงเรียนบ้านใจดี 136 2 1.47%
117.  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137 2 1.46%
118.  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 139 2 1.44%
119.  โรงเรียนบ้านขี้นาค 142 2 1.41%
120.  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 75 1 1.33%
121.  โรงเรียนบ้านตะเภา 76 1 1.32%
122.  โรงเรียนจะกงวิทยา 163 2 1.23%
123.  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 85 1 1.18%
124.  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 88 1 1.14%
125.  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 361 4 1.11%
126.  โรงเรียนวนาสวรรค์ 278 3 1.08%
127.  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 101 1 0.99%
128.  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 106 1 0.94%
129.  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 218 2 0.92%
130.  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 110 1 0.91%
131.  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 223 2 0.90%
132.  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 113 1 0.88%
133.  โรงเรียนบ้านไฮ 115 1 0.87%
134.  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 478 4 0.84%
135.  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 123 1 0.81%
136.  โรงเรียนบ้านไทร 127 1 0.79%
137.  โรงเรียนบ้านนาวา 128 1 0.78%
138.  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 130 1 0.77%
139.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 140 1 0.71%
140.  โรงเรียนบ้านตาเปียง 145 1 0.69%
141.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 145 1 0.69%
142.  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 296 2 0.68%
143.  โรงเรียนบ้านโสน 161 1 0.62%
144.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 171 1 0.58%
145.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 194 1 0.52%
146.  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 213 1 0.47%
147.  โรงเรียนบ้านสวาย 229 1 0.44%
148.  โรงเรียนบ้านแซรไปร 270 1 0.37%
149.  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 377 1 0.27%
150.  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1282 2 0.16%
151.  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 42 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 27 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 91 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านดินแดง 65 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านตรอย 60 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 131 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านตาดม 36 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 63 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านตาสุด 220 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านทะลอก 145 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านบ่อ 115 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 131 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 130 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านปะอุง 81 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านพนมชัย 136 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านพอก 134 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 115 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 117 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 48 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 77 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 163 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 124 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 41 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 82 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 275 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 56 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านหนองกาด 125 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านหนองพัง 45 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 72 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 93 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านหว้า 83 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านเขวิก 70 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านอาลัย 54 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านแดง 47 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 61 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 71 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 174 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านโพง 84 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 77 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 71 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 52 0 0.00%
192.  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 154 0 0.00%
193.  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 116 0 0.00%
194.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 148 0 0.00%
195.  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 133 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 172 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านกระแมด 42 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านกันจาน 112 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net