ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านตอกแป้น 5 1 20.00%
2.  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา 164 21 12.80%
3.  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร 54 6 11.11%
4.  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี 91 8 8.79%
5.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 75 6 8.00%
6.  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 75 5 6.67%
7.  โรงเรียน บ้านกอก 91 6 6.59%
8.  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 110 7 6.36%
9.  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 99 6 6.06%
10.  โรงเรียนบ้านหนองปอ 50 3 6.00%
11.  โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 225 13 5.78%
12.  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 208 11 5.29%
13.  โรงเรียนบ้านงิ้ว 142 7 4.93%
14.  โรงเรียน บ้านหนองหิน 186 9 4.84%
15.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 62 3 4.84%
16.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 126 6 4.76%
17.  โรงเรียนบ้านดงพอง 43 2 4.65%
18.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 65 3 4.62%
19.  โรงเรียน บ้านดอนบม 156 7 4.49%
20.  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 127 5 3.94%
21.  โรงเรียน บ้านค้อ 51 2 3.92%
22.  โรงเรียน บ้านดอนยาง 28 1 3.57%
23.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 176 6 3.41%
24.  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 150 5 3.33%
25.  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 63 2 3.17%
26.  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 160 5 3.13%
27.  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ 353 11 3.12%
28.  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 194 6 3.09%
29.  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 100 3 3.00%
30.  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 36 1 2.78%
31.  โรงเรียนบ้านหนองปิง 145 4 2.76%
32.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 73 2 2.74%
33.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 335 9 2.69%
34.  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง 115 3 2.61%
35.  โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 82 2 2.44%
36.  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 88 2 2.27%
37.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 44 1 2.27%
38.  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 606 13 2.15%
39.  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 48 1 2.08%
40.  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 152 3 1.97%
41.  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 51 1 1.96%
42.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 103 2 1.94%
43.  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 103 2 1.94%
44.  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา 157 3 1.91%
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 162 3 1.85%
46.  โรงเรียนบ้านเลิง 55 1 1.82%
47.  โรงเรียน บ้านบะยาว 113 2 1.77%
48.  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 114 2 1.75%
49.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 61 1 1.64%
50.  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 61 1 1.64%
51.  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 124 2 1.61%
52.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 186 3 1.61%
53.  โรงเรียน บ้านโคกล่าม 70 1 1.43%
54.  โรงเรียน บ้านสะอาด 148 2 1.35%
55.  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 74 1 1.35%
56.  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 671 8 1.19%
57.  โรงเรียนบ้านโคกท่า 84 1 1.19%
58.  โรงเรียนบ้านม่วง 254 3 1.18%
59.  โรงเรียนบ้านโกทา 87 1 1.15%
60.  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 89 1 1.12%
61.  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 178 2 1.12%
62.  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง 90 1 1.11%
63.  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 91 1 1.10%
64.  โรงเรียนสนามบิน 2562 28 1.09%
65.  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 189 2 1.06%
66.  โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 98 1 1.02%
67.  โรงเรียนบ้านบึงแก 102 1 0.98%
68.  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 222 2 0.90%
69.  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 114 1 0.88%
70.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 121 1 0.83%
71.  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 3635 22 0.61%
72.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 78 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านโนนเรือง 41 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 5 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 21 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านโนนลาน 64 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 148 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 102 0 0.00%
79.  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 95 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 79 0 0.00%
81.  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 103 0 0.00%
82.  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 77 0 0.00%
83.  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 25 0 0.00%
84.  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 69 0 0.00%
85.  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 12 0 0.00%
86.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 115 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านไก่นา 8 0 0.00%
88.  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 52 0 0.00%
89.  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 148 0 0.00%
90.  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 57 0 0.00%
91.  โรงเรียน บ้านคำบอน 90 0 0.00%
92.  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 200 0 0.00%
93.  โรงเรียน บ้านชาด 71 0 0.00%
94.  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 43 0 0.00%
95.  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม 13 0 0.00%
96.  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ 121 0 0.00%
97.  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง 83 0 0.00%
98.  โรงเรียน บ้านหนองคลอง 130 0 0.00%
99.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก 83 0 0.00%
100.  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 142 0 0.00%
101.  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
102.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 235 0 0.00%
103.  โรงเรียน บ้านหินขาว 67 0 0.00%
104.  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม 40 0 0.00%
105.  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 39 0 0.00%
106.  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี 48 0 0.00%
107.  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 112 0 0.00%
108.  โรงเรียน หินกองวิทยา 54 0 0.00%
109.  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 18 0 0.00%
110.  โรงเรียน บ้านโสกแต้ 129 0 0.00%
111.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 264 0 0.00%
112.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร 170 0 0.00%
113.  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 93 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย 20 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 136 0 0.00%
116.  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 67 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 79 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านดงเก่า 35 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 63 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 61 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 82 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 41 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านนาเพียง 28 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านบ่อแก 93 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 42 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านป่าส่าน 54 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 68 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านวังโพน 35 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 44 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 50 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 131 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 23 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 97 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านศิลา 45 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 39 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 57 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหนองคู 33 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 115 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 39 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 90 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 92 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 187 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 120 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 122 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 50 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 26 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 26 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 184 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 98 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 105 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 55 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านโนนกู่ 10 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 78 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net