ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 255 79 30.98%
2.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 376 41 10.90%
3.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 73 6 8.22%
4.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 3 6.67%
5.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 166 11 6.63%
6.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 136 8 5.88%
7.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121 6 4.96%
8.  โรงเรียนวัดบางบาล 45 2 4.44%
9.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 405 16 3.95%
10.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 234 9 3.85%
11.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 52 2 3.85%
12.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 273 10 3.66%
13.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 141 5 3.55%
14.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 85 3 3.53%
15.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 142 5 3.52%
16.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 57 2 3.51%
17.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 234 8 3.42%
18.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 149 5 3.36%
19.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 367 12 3.27%
20.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123 4 3.25%
21.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31 1 3.23%
22.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 31 1 3.23%
23.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 64 2 3.13%
24.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65 2 3.08%
25.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66 2 3.03%
26.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 68 2 2.94%
27.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 69 2 2.90%
28.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 73 2 2.74%
29.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 271 7 2.58%
30.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 40 1 2.50%
31.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 85 2 2.35%
32.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 344 8 2.33%
33.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 44 1 2.27%
34.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 2 2.22%
35.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 47 1 2.13%
36.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 142 3 2.11%
37.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99 2 2.02%
38.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 52 1 1.92%
39.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 3 1.92%
40.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 157 3 1.91%
41.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 110 2 1.82%
42.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 731 12 1.64%
43.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 123 2 1.63%
44.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64 1 1.56%
45.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 1 1.52%
46.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 1 1.49%
47.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 68 1 1.47%
48.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 143 2 1.40%
49.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 74 1 1.35%
50.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 74 1 1.35%
51.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 74 1 1.35%
52.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 75 1 1.33%
53.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 77 1 1.30%
54.  โรงเรียนวัดแจ้ง 79 1 1.27%
55.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 169 2 1.18%
56.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 86 1 1.16%
57.  โรงเรียนวัดสง่างาม 92 1 1.09%
58.  โรงเรียนรอซีดี 278 3 1.08%
59.  โรงเรียนคอตัน 95 1 1.05%
60.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 2 1.03%
61.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 551 4 0.73%
62.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 143 1 0.70%
63.  โรงเรียนบางไทร 147 1 0.68%
64.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 149 1 0.67%
65.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 152 1 0.66%
66.  โรงเรียนศรีบางไทร 304 2 0.66%
67.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 311 2 0.64%
68.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 338 2 0.59%
69.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 581 3 0.52%
70.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 434 1 0.23%
71.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 0 0.00%
72.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 40 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 157 0 0.00%
74.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 65 0 0.00%
75.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 152 0 0.00%
76.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 0 0.00%
77.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 83 0 0.00%
78.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 128 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดกลาง 98 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 100 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 63 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดกระแชง 124 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 157 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 156 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 105 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 48 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 802 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดขวิด 113 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 109 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดทางยาว 87 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 74 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 57 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 94 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 71 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 26 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 93 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดบางเคียน 155 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 618 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 156 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 136 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 395 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 65 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 33 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดยม 151 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 21 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 68 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดวังชะโด 82 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 47 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดสนามไชย 134 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดสามเรือน 71 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 120 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดสามเพลง 89 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 128 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 194 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 128 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 134 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 25 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 78 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 124 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 287 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 145 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 45 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 85 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 105 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 111 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 28 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 38 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 244 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 156 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 55 0 0.00%
151.  โรงเรียนวิทยานนท์ 230 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 258 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 32 0 0.00%
154.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 26 0 0.00%
155.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 42 0 0.00%
156.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 39 0 0.00%
157.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 0 0.00%
158.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 118 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net