ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 227 31 13.66%
2.  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1399 140 10.01%
3.  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 641 56 8.74%
4.  โรงเรียนพญาไท 1727 141 8.16%
5.  โรงเรียนวัดด่าน 299 24 8.03%
6.  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1198 86 7.18%
7.  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 826 54 6.54%
8.  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1135 68 5.99%
9.  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 702 33 4.70%
10.  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 637 28 4.40%
11.  โรงเรียนวัดโสมนัส 298 13 4.36%
12.  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1034 41 3.97%
13.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 595 18 3.03%
14.  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 526 14 2.66%
15.  โรงเรียนราชวินิต 2198 57 2.59%
16.  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 347 5 1.44%
17.  โรงเรียนดาราคาม 353 5 1.42%
18.  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 708 8 1.13%
19.  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 533 6 1.13%
20.  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 450 5 1.11%
21.  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 953 10 1.05%
22.  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 408 4 0.98%
23.  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1565 3 0.19%
24.  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 638 0 0.00%
25.  โรงเรียนประถมนนทรี 379 0 0.00%
26.  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 287 0 0.00%
27.  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 185 0 0.00%
28.  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 198 0 0.00%
29.  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 737 0 0.00%
30.  โรงเรียนวัดนาคปรก 221 0 0.00%
31.  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 727 0 0.00%
32.  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 264 0 0.00%
33.  โรงเรียนวัดหนัง 542 0 0.00%
34.  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 265 0 0.00%
35.  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 446 0 0.00%
36.  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 122 0 0.00%
37.  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1342 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net