ภาวะทุพโภชนาการ ผอม เตี้ย และ อ้วน ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ภาวะทุพโภชนาการ (ผอม) ระดับประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย) ระดับประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) ระดับประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


พัฒนาโปรแกรมโดย
นายพรณรงค์ ทรัพย์คง

Powered By www.thaieducation.net