ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ
2  โรงเรียนบ้านนา
3  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน
4  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์
5  โรงเรียนวัดบ้านราม
6  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
7  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
    1138 1137 69 50 44 34 64 59  

177(15.55) , 143(12.58) = -2.97