ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านบ่อมอง
2  โรงเรียนบ้านบางรูป
3  โรงเรียนบ้านวังธน
4  โรงเรียนบ้านเขาวง
5  โรงเรียนวัดขนาน
6  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์
7  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์
    859 861 110 83 123 92 56 53  

289(33.64) , 228(26.48) = -7.16