ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านหนองโสน
2  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง)
3  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
4  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
5  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
6  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
    430 433 37 33 13 13 56 47  

106(24.65) , 93(21.48) = -3.17