ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง
2  โรงเรียนบ้านน้ำพราย
3  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
4  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง
5  โรงเรียนบ้านหน้าเขา
6  โรงเรียนบ้านหัวหิน
7  โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
8  โรงเรียนบ้านแหลมไทร
9  โรงเรียนบ้านโตน
10  โรงเรียนบ้านไสต้นวา
11  โรงเรียนวัดควนเมา
12  โรงเรียนวัดวารีวง
13  โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
14  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์
15  โรงเรียนหาดปากเมง
    2507 2515 136 111 125 105 229 207  

490(19.55) , 423(16.82) = -2.73