ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านกลางนา
2  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม
3  โรงเรียนบ้านด่าน
4  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง)
5  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
6  โรงเรียนวัดควนวิไล
7  โรงเรียนวัดจอมไตร
8  โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์
9  โรงเรียนวัดโหละคล้า
    254 253 22 14 11 11 29 29  

62(24.41) , 54(21.34) = -3.07