ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านม่วงชุม
2  โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก
3  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง
4  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
5  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน
6  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง)
7  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง)
8  โรงเรียนบ้านเมืองนะ
9  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
10  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
11  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2
12  โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู
    3484 3454 273 207 298 303 247 255  

818(23.48) , 765(22.15) = -1.33