ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
2  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
3  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
4  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
    380 380 31 21 35 32 33 29  

99(26.05) , 82(21.58) = -4.47