ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ
2  โรงเรียนบ้านคลองระ
3  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
4  โรงเรียนบ้านน้ำฉา
5  โรงเรียนบ้านวังปลา
6  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง
7  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓
    1318 1315 64 53 58 33 140 96  

262(19.88) , 182(13.84) = -6.04