ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านดงใต้
2  โรงเรียนบ้านนาสีดา
3  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
4  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
5  โรงเรียนบ้านห้วยไห
6  โรงเรียนบ้านหัวโสก
7  โรงเรียนบ้านโคกกุง
8  โรงเรียนบ้านโคกนกทา
9  โรงเรียนบ้านโนนสลวย
    954 952 85 76 47 43 61 51  

193(20.23) , 170(17.86) = -2.37