ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้
2  โรงเรียนคุรุประชานุกูล
3  โรงเรียนบ้านนางแดด
4  โรงเรียนบ้านโนนตาด
5  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า
6  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
    854 854 61 48 36 33 58 51  

155(18.15) , 132(15.46) = -2.69