ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220
2  โรงเรียนบ้านหน้าทอง
3  โรงเรียนวัดคูวา
4  โรงเรียนวัดหนองหอย
5  โรงเรียนวัดห้วยพุด
6  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ
    651 652 62 52 35 34 55 49  

152(23.35) , 135(20.71) = -2.64