ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม
2  โรงเรียนบ้านคลองราง
3  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
4  โรงเรียนบ้านป่าตง
5  โรงเรียนบ้านเขานาใน
6  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง
    968 962 78 74 44 57 60 86  

182(18.80) , 217(22.56) = 3.76