ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
2  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก
3  โรงเรียนวัดนางพิมพ์
4  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)
5  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
    1023 1021 71 85 58 68 77 115  

206(20.14) , 268(26.25) = 6.11