ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง
2  โรงเรียนบ้านคลองนิน
3  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด
4  โรงเรียนบ้านควนใต้
5  โรงเรียนบ้านทับไทร
6  โรงเรียนบ้านทุ่งคา
7  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด
8  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
9  โรงเรียนบ้านเขาฝาก
10  โรงเรียนบ้านโคกยูง
    1565 1567 60 60 75 76 109 111  

244(15.59) , 247(15.76) = 0.17