ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
2  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
3  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา
4  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม
5  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ
6  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
    755 755 79 68 33 32 87 86  

199(26.36) , 186(24.64) = -1.72