ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์
2  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
3  โรงเรียนบ้านปากคะยาง
4  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์
5  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
6  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
7  โรงเรียนบ้านโซกม่วง
8  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
9  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
    1304 1287 116 107 85 49 116 116  

317(24.31) , 272(21.13) = -3.18