ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
2  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
3  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
4  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด
5  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
6  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
7  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
    1751 1751 122 95 81 56 147 138  

350(19.99) , 289(16.50) = -3.49