ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
2  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย
3  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
4  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)
5  โรงเรียนบ้านนาใน
6  โรงเรียนบ้านพะทาย
7  โรงเรียนบ้านยางงอย
8  โรงเรียนบ้านหมูม้น
9  โรงเรียนบ้านเหล่า
10  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
11  โรงเรียนบ้านโคกพะธาย
12  โรงเรียนบ้านโพนบก
    579 468 95 78 104 97 22 20  

221(38.17) , 195(41.67) = 3.5