ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนนางามวิทยาคาร
2  โรงเรียนบ้านนางาม
3  โรงเรียนบ้านนามะเขือ
4  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
5  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน
6  โรงเรียนบ้านแขนนาง
7  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก)
8  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม
9  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
    740 545 47 44 44 26 40 42  

131(17.70) , 112(20.55) = 2.85