ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น
2  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่
3  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน
4  โรงเรียนบ้านตาลเลียน
5  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
6  โรงเรียนบ้านหนองไฮ
7  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่
    735 725 41 37 21 25 49 45  

111(15.10) , 107(14.76) = -0.34