ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น
2  โรงเรียนบ้านคำโพนสูง
3  โรงเรียนบ้านทรายมูล
4  โรงเรียนบ้านนาเมือง
5  โรงเรียนบ้านปากช่อง
6  โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์
7  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
8  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
9  โรงเรียนบ้านโสกเตย
    715 715 43 35 47 43 56 53  

146(20.42) , 131(18.32) = -2.1