ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี
2  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
3  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง
4  โรงเรียนบ้านคำพระ
5  โรงเรียนบ้านดอกไม้
6  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา
7  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม
8  โรงเรียนบ้านยางเลิง
9  โรงเรียนบ้านสองชั้น
10  โรงเรียนบ้านหนองพลับ
11  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
12  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
13  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
    1197 1057 131 117 62 48 103 73  

296(24.73) , 238(22.52) = -2.21