ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านศาลา
2  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง
3  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย
4  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
5  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง
6  โรงเรียนบ้านเอียด
7  โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ
8  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
    602 599 26 22 23 23 23 21  

72(11.96) , 66(11.02) = -0.94