ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์
2  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
3  โรงเรียนบ้านขนวน
4  โรงเรียนบ้านผาขาม
5  โรงเรียนบ้านยางคำ
6  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน
7  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
8  โรงเรียนบ้านโคกสูง
9  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
10  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
11  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
12  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู
    3765 3762 390 353 246 226 504 487  

1140(30.28) , 1066(28.34) = -1.94