ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านขัวล้อ
2  โรงเรียนบ้านนาคำ
3  โรงเรียนบ้านนาหลวง
4  โรงเรียนบ้านน้ำทรง
5  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
6  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2)
    540 403 37 18 21 11 26 16  

84(15.56) , 45(11.17) = -4.39