ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา
2  โรงเรียนบ้านนาดี(หนองหาน)
3  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก
4  โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้
5  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา
6  โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
7  โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
    2285 2286 200 185 168 162 323 316  

691(30.24) , 663(29.00) = -1.24