ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านคำจวง
2  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
3  โรงเรียนบ้านดูนเลา
4  โรงเรียนบ้านท่ายม
5  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา
6  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง
7  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
8  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
9  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง
    794 792 47 37 19 20 69 74  

135(17.00) , 131(16.54) = -0.46