ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
2  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา
3  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
4  โรงเรียนบ้านยางซอง
5  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
6  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน
7  โรงเรียนบ้านห้วยไร่
8  โรงเรียนบ้านหินโงม
    933 839 60 47 57 40 65 63  

182(19.51) , 150(17.88) = -1.63