ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ
2  โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ
3  โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
4  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
5  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
6  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม
7  โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา
    839 843 89 78 80 74 67 64  

236(28.13) , 216(25.62) = -2.51