ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
2  โรงเรียนบ้านกุงชัย
3  โรงเรียนบ้านชะแงะ
4  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
5  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
6  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
7  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
    760 758 65 42 27 29 30 28  

122(16.05) , 99(13.06) = -2.99