ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนกุดพันเขียว
2  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม
3  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
4  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
5  โรงเรียนบ้านพลไว
6  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
7  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
8  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
    643 644 32 31 23 23 43 43  

98(15.24) , 97(15.06) = -0.18