ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านดอนตะลี
2  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด
3  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
4  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
5  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย
6  โรงเรียนบ้านแก่งกบ
7  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส
8  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง
    960 958 82 78 58 69 64 58  

204(21.25) , 205(21.40) = 0.15