ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 2561

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปภาวะ
ทุพโภชนาการของโรงเรียน
10 มิ.ย 30 ก.ย ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย 10 มิ.ย 30 ก.ย เพิ่ม/ลด
1  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
2  โรงเรียนบ้านดอนดู่
3  โรงเรียนบ้านศุภชัย
4  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
5  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
6  โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา
7  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง
8  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
    0 0 0 0 0 0 0 0  

0(0.00) , 0(0.00) = 0